Modele hydrologiczne

Pod pojęciem Ogólnego bilansu wodnego określa się współzależność pomide l`opadem, parowaniem i odpływem w ramach systemu zamkniętego. Określenie szczegółowego bilansu wodnego w ramach systemu jest sprawą Nader skomplikowaną, un Wiele szczegółów dotyczących składowych lub procesów jest często nieznanych. Obliczanie ilościowych składowych bilansu wodnego wykonywane jest zazwyczaj przy pomocy modelowania bilansu wodnego. MODELE służą do możliwie dokładnego, ALE jednocześnie déraison odwzorowywania przygniatającej Tak par ująć istotne Procesy zachodzące w układzie gleba-roślinność-atmosfera. MODELE hydrologiczne pozwalają na odwzorowanie oddziaływujących na siebie wzajemnie procesów, zachodzących w ramach bilansu wodnego danej zlewni, wykorzystując przy tym Podstawowe prawa fizyki je algorytmy równań matematycznych odwzorowujących wyidealizowany opisu tychże procesów. System modelowania ekologiczno-hydrologicznego ArcEGMO został opracowany przez Biuro hydrologii Stosowanej (BAH). Ne stworzenia matematycznego opisu procesów systemowych modelwykorzystuje Zarówno modelowanie fizyczne Jak i koncepcyjne. Funkcjonalność modelu Umożliwia przetwarzanie i analizę danych odpowiednio w zależności OD wprowadzanych Informacji, opisywanych procesów oraz rodzajów realizowanych zadań. Wynikiem modelu ArcEGMO są Dane opisujące bilans Wodny danego obszaru. W celu uszczegółowienia opisu Można w modelu obliczyć różne składowe bilansu wodnego lub przepływu, Takie Jak: parowanie efektywne, odpływ powierzchniowy, podpowierzchniowy w glebie (odpływ podpowierzchniowy w wyniku upadu poziomego warstw gruntów tworzących warstwę przepuszczalną) oraz zasilanie wód podziemnych (ZOB. Rysunek 2).

Rysunek 3: SchemaT budowy zbiornikowej modelu MIKE NAM MIKE-NAM au modèle konceptualny o parametrach skupionych i strukturze zbiornikowej, opisany przez algorytmy, które w tumulszczonej formie charakteryzują Zawartość wilgoci nous wzajemnie powiązanych zbiornikach, reprezentujących różne formy retencji (powierzchniową z uwzględnieniem śniegowej, podpowierzchniową i podziemną (rysunek 3). Podstawowymi danymi wprowadzanymi do modelu są: dobowe Sumy opadu atmosferycznego (P), dobowe Sumy ewapotranspiracji (EP, EA) oraz Średnie miesięczne wartości votre w ciekach (Q). Analiza i charakterystyka uwarunkowań hydrologicznych na obszarze objętym badaniem została przeprowadzona na podstawie danych pomiarowych przepływów z wybranych wodowskazów z okresu 1971 do 2000 r. Charakter trendu określono według Tak zwanej metody regresji liniowej Theil-Sen-Slope lub Kendall Slope`a. poprzez zastosowanie wartości Środkowej Analiza charakteru trendu i jego siły, bazująca na ocenie trendu według Sena została zabezpieczona Przed wpływem pojawiających się często w ciągach danych hydrologicznych wartości ekstremalnych wynikających z występowania zjawisk ekstremalnych. Obok charakteru trendu sprawdzana jest również jego Siła.